English-Turkish translations for dominate:

hakim olmak · egemen olmak · hükmetmek · egemenlik kurmak · other translations

dominate hakim olmak

For millions of years rainforest dominated much of tropical Africa and then things changed.

Milyonlarca yıl boyunca, yağmur ormanları Tropik Afrika'ya hakim oldular ve sonra işler değişti.

You couldn't get past your ownselfish, ignorant need to dominate.

Senin ownselfish üzerinde Get Olamadı gerekli cahil hakim.

Everybody thinks Alan dominates you.

Herkes Alan'ın sana hakim olduğunu sanıyor.

Click to see more example sentences
dominate egemen olmak

I mean, he's going to dominate.

Demek istediğim, o egemen olacak.

Elliot Richards has totally dominated.

Elliot Richards tamamen egemen oldu.

Anywhere else, it might dominate.

Başka yerlerde egemen olabilir.

Click to see more example sentences
dominate hükmetmek

Americans always want to dominate

Amerikalılar her zaman hükmetmek ister

You're submissive and I'm dominant. MUSlC

Sen itaatkar olacaksın ve ben de hükmeden..

You're so bossy and domineering.

Çok hükmedici ve despotsun.

Click to see more example sentences
dominate egemenlik kurmak

However, the true goal of this project is power. Complete and total hegemonic domination.

Ancak, bu projenin gerçek amacı iktidar ve tam bir hegemonik egemenlik kurmak.