English-Turkish translations for domination:

hakimiyet · Egemenlik · other translations

domination hakimiyet

Yeah, all right. Total domination, right?

Peki, tamam. tam hakimiyet, değil mi?

Complete and total hegemonic domination.

Tam ve eksiksiz egemen hâkimiyet.

World domination, right?

Dünyaya hakimiyet mi?

Click to see more example sentences
domination Egemenlik

However, the true goal of this project is power. Complete and total hegemonic domination.

Ancak, bu projenin gerçek amacı iktidar ve tam bir hegemonik egemenlik kurmak.

Very few people consciously perpetrating the domination agenda.

Çok az insan, bilinçli olarak egemenlik gündemin kurcalıyor.

Complete, utter, total worldwide domination

Katışıksız, mutlak, tam dünya çapında egemenlik.

Click to see more example sentences