English-Turkish translations for door:

kapı, kapılı · kap · dışarıda · ev · kapak · giriş · bina · other translations

door kapı, kapılı

Someone or something called to bring me news of her death and opened the front door for me.

Biri ya da bir şey bana ölümü haber vermek için geldi ve ön kapıyı açtı.

That's enough, open the door!

Bu kadar yeter, kapıyı aç!

Open the door, you bastard!

Kapıyı aç, seni piç!

Click to see more example sentences
door kap

Then shut up and close the door!

O zaman çeneni ve kapıyı kapa!

Shut the door!

O kapıyı kapa!

Well, it's all happening behind closed doors.

Her şey kapalı kapılar ardında oluyor.

Click to see more example sentences
door dışarıda

She went out to get something and left the door open.

Birşey almak için dışarı çıktı ve kapıyı açık bıraktı.

Open the door and come out!

kapıyı ve dışarı çık.

Open the door and throw him out!

Kapıyı ve onu dışarı at!

Click to see more example sentences
door ev

And you, open the door and take me home.

Ve sen, şu kapıyı ve beni eve at.

Somebody left the door open and the wrong dogs came home.

Birisi kapıyı açık bırakmış ve yanlış köpekler eve dönmüş.

You go home, you lock your door and you hide your kid, okay?

Sen eve git, kapını kilitle ve çocuğunu sakla, tamam mı?

Click to see more example sentences
door kapak

Now get those doors open.

Şimdi git şu kapakları aç.

It's only a closet door.

Sadece bir dolap kapağı.

Yes, open outer doors.

Evet, dış kapakları açın.

Click to see more example sentences
door giriş

The main door should be open.

Ana giriş kapısı açık olmalı.

There's no door, no entry.

Kapı yok, giriş yok.

Any entrance besides the main door?

Ana kapı dışında başka giriş var mı?

Click to see more example sentences
door bina

I suddenly saw the building, then the apartment door.

Birden bir bina gördüm, ve apartman kapısı.

North side of the building, there's a door parking area.

Binanın kuzey tarafında bir kapı var park tarafında.