English-Turkish translations for doubtful:

şüpheli · kuşkulu · karanlık · other translations

doubtful şüpheli

Believe me, I had my doubts too, but apparently Cleveland Fashion Week is a big deal.

İnan bana, benim de şüphelerim vardı ama görünüşe göre Cleveland Moda Haftası büyük bir olay.

There's no doubt, Captain.

Hiç şüphe yok Kaptan.

Yesterday I had no reason to doubt.

Dün şüphe etmem için bir sebep yoktu.

Click to see more example sentences
doubtful kuşkulu

Because either you're starting to doubt yourself, which is healthy, or

Çünkü ya kendinden kuşku duymaya başladın ki bu sağlıklı ya da

Is there a doubt?.

Bir kuşku mu var?

A general, no doubt.

Kuşku yok ki bir general.

Click to see more example sentences
doubtful karanlık

Darkness doubt hopelessness.

Karanlık şüphe umutsuzluk.