English-Turkish translations for dove:

güvercin · kumru · sevgili · other translations

dove güvercin

All around are furry clouds Look, here's a furry dove Let me stroke your furry walls of love

Tüm etrafında tüylü bulutlar Bak, burada bir tüylü güvercin's beni felç edelim aşk senin kürklü duvarları

Buy a lamb, a white dove, a bullock for sacrifice.

Bir kuzu, bir beyaz güvercin, bir öküz satın alın kurban için.

Sansa, come here, little dove.

Sansa, gel buraya küçük güvercin.

Click to see more example sentences
dove kumru

He sent out a raven Sent out a dove

O da bir kuzgun ve bir kumru gönderdi

No, it's a dove.

Hayır, o bir kumru.

Why are there so many dead doves up here?

Niye burada bu kadar çok ölü kumru var?

Click to see more example sentences
dove sevgili

Yelena, my sweet dove, did you get confused?

Yelena, benim sevgili güvercinim, aklın karıştı?