English-Turkish translations for drip:

damla · other translations

drip damla

Cup of drip, shot of espresso, no room for cream or anything else.

Bir damla atıp içiyorsun kreama ya da başka bir şey yok.

With inventions like drips and Zimmer frames and stuff.

Damlalar gibi buluşlarla ve Zimmer çerçeveleri ve diğer şeyler.

Doctor Carlin's ordered a glucose drip for Jimmy C.

Doktor Carlin Jimmy için bir damla glikoz yazdı.

Click to see more example sentences