English-Turkish translations for drone:

insansız · robot · insansız uçak · erkek arı · other translations

drone insansız

Cochran: Can a drone distinguish between an Al Qaeda operative and a goat herder?

Bir insansız hava aracı El Kaide teröristi ile keçi çobanını ayırt edebiliyor mu?

Actually, we just did a recon mission if Afghanistan to recover a downed drone.

Aslında biz sadece düşen bir insansız uçağı kurtarmak için Afganistan'da keşif görevi yaptık.

Drone strike six months ago in Pakistan wilderness.

İnsansız Hava Aracı altı ay önce Pakistan çöllerini vurdu.

Click to see more example sentences
drone robot

Drone one,. .drone two, drone three,. .please report immediately to the main cargo area.

Robot bir,.. robot iki, robot üç,.. lütfen, derhal ana kargo bölümüne rapor verin.

Could this thing be another drone, Jarvis?

Bu şey başka bir robot olabilir mi Jarvis?

Drone number two,. .you'll perform the operation.

İki numaralı robot,.. operasyonu sen yapacaksın.

Click to see more example sentences
drone insansız uçak

Actually, we just did a recon mission if Afghanistan to recover a downed drone.

Aslında biz sadece düşen bir insansız uçağı kurtarmak için Afganistan'da keşif görevi yaptık.

Arlo, that goes for the drone sensors, too.

Arlo, bu insansız uçaklar için de geçerli.

Sir, the drone is in position.

Efendim, insansız uçak yerini aldı.

Click to see more example sentences
drone erkek arı

They're just drones, Lisa.

Onlar sadece erkek arılar, Lisa

Basic slave drones, you see.

Köle erkek arılar. Gördün mü?