English-Turkish translations for drown:

boğulmak · suda boğulmak · boğma · boğmak · batırmak · suda boğmak · bastırmak · other translations

drown boğulmak

The wave took him, and he drowned six months ago.

Dalgalar onu aldı ve altı ay önce boğdu.

My sister drowned last summer.

Geçen yaz kız kardeşim boğuldu.

Tracy Jordan saves drowning man"?

Tracy Jordan boğulan adamı kurtardı.

Click to see more example sentences
drown suda boğulmak

As real as the water that almost drowned me.

Az kalsın beni boğan bu su kadar gerçek.

The water's not deep enough to drown.

Su boğulmak için yeterince derin değil.

All the victims were drowned, but the first victim, Jake Shepherd, was asphyxiated before being submerged.

Kurbanların hepsi suda boğulmuş, ama ilk kurban Jake Shepherd suya atılmadan önce boğulmuş.

Click to see more example sentences
drown boğma

Something tried to drown me.

Bir şey beni boğmaya çalıştı.

He tried to drown me.

O beni boğmaya çalıştı.

Car accident, fire, shooting, drowning.

Araba kazası, yangın, vurma, boğma.

Click to see more example sentences
drown boğmak

what does it take to drown you? interesting question, otto.

Sizi boğmak için ne yapmak gerekiyor? İlginç bir soru, Otto.

Mum Dad, Wai wanted to drown JoJo.

Anne, baba, Wai Jojo'yu boğmak istedi!

You wanna drown yourself, use water.

Kendini boğmak istiyorsan su kullan.

Click to see more example sentences
drown batırmak

Go and drown.

Git ve bat.

Very soon,he will realize he is not swimming,but drowning.

Çok yakında, yüzmediğini, batmak üzere olduğunun farkına varacak.

I'm usually not superstitious but about a month ago a girl drowned here

Batıl inançlı biri değilimdir, fakat yaklaşık bir ay önce burada bir kız boğulmuştu.

drown suda boğmak

You wanna drown yourself, use water.

Kendini boğmak istiyorsan su kullan.

drown bastırmak

Better to drown than burn, I guess.

Yanığı daha iyi bastırmak için, sanırım.