English-Turkish translations for drum:

davul · davul çalmak · bateri · davul sesi · trampet · alın · davulcu · dümbelek · kulak zarı · bidon · tamtam · other translations

drum davul

This is not just a drum.

Bu sadece bir davul değil.

But two is fine for learning drums.

Ama iki davul öğrenmek için gayet iyi.

After the drum set, accordion, guitar and violin a banjo.

Davul seti, akordeon, gitar ve kemandan sonra bir banço.

Click to see more example sentences
drum davul çalmak

Please sound the drum for me one last time

Lütfen son bir kez benim için davulları çal.

Yes, play me like a drum.

Evet, Bir davul gibi beni çal.

So he played his drum instead.

O da bunun yerine davulu çaldı.

Click to see more example sentences
drum bateri

And I am Dave, and I play drums, and I sing sometimes, but not that often.

Ben de Dave. Bateri çalıyorum. Bazen şarkı da söylüyorum ama çok sık değil.

Sydney, come help me with my drum set.

Sydney, bateri seti için gel bana yardım et.

And you play the drums?

Bir de bateri mi çalıyorsun?

Click to see more example sentences
drum davul sesi

I heard the drum this dawn.

Bu sabah davul sesi duydum.

Drum roll please.

Davul sesi lütfen.

I don't hear any drums.

Ben davul sesi duymuyorum.

Click to see more example sentences
drum trampet

You'll have a new drum.

Yeni bir trampet alırsın.

That drum again!

Yine şu trampet.

Sergio we need two mikes for the snare drum.

Sergio trampet için iki tane mikrofona ihtiyacımız var.

Click to see more example sentences
drum alın

Can you grab this drum? Yeah.

Bu davulu sen alabilir misin?

Take th!s drum.

Al şu davulu.

drum davulcu

No, no, no. Other drums.

Yok yok, diğer davulcu.

Drummers, start drumming!

Davulcular, çalmaya başlayın!

drum dümbelek

She's a drum.

O bir dümbelek.

drum kulak zarı

Broken limbs, ruptured ear drums

Kırık uzuvlar, yırtılmış kulak zarları.

drum bidon

Three drums of diesel fuel, PBR five

Üç bidon dizel yakıtı PBR-o beş için.

drum tamtam

Those drums are beating for him.

Bu tamtamlar onun için çalıyor.