English-Turkish translations for dump:

çöplük · atmak · indirmek · other translations

dump çöplük

Living alone, in this dump, that's reason enough, isn't it?

Bu çöplükte yalnız yaşıyorum, bu yeterli bir sebep, değil mi?

Not like this dump!

Bu çöplük gibi değil!

Is there any booze in this dump?

Bu çöplükte hiç içki var mı?

Click to see more example sentences
dump atmak

No, she was dumped, probably a few hours ago.

Hayır, bir kenara atılmış, muhtemelen bir kaç saat önce.

She was killed somewhere else and dumped here.

O yere başka öldürüldü ve burada atılmış.

Then he shoots them, skins them and dumps them, each body in a different river.

Sonra onları vuruyor, derilerini yüzüyor ve her cesedi farklı bir nehire atıyor.

Click to see more example sentences
dump indirmek

Stevens dumps it in. Norris goes after it.

Stevens indiriyor ve Norris de peşinden gidiyor.

Marco dumped Cottrell's phone records.

Marco, Cotrell'in telefon kayıtlarını dinledi

The abduction site,the dump site,ryan phillips' house.

Kaçırıldıkları yer. Atıldığı yer. Ryan Phillips'in evi.