dunces

Because he's a dunce!

Çünkü o bir pislik!

You know, he's so awkward, and such a dunce.

Biliyor musun, çok hantal ve ahmak biri.

Yes, when dunces play, it's so complicated, it's hard.

Evet ahmaklar oynadığında da çok karışık ve zor oluyor.

But she, however, was a dunce.

Ama kendisi tam bir ahmaktı.

Be quiet, you paranoid dunce.

Sessiz ol, paranoit ahmak.

You're a nice guy, Dunc.

Sen iyi bir adamsın, Dunc.

You call me a dunce?

Sen bana ahmak dedin?

Are you guys people or dunces?

Siz insan mısınız yoksa ahmak mı?

Do you doctors write like dunces on purpose?

Siz doktorlar bilerek mi mal gibi yazıyorsunuz?

Always number one, the dunce.

Hep bir numaraydı, ahmak.