English-Turkish translations for ecumenical:

ekümenik · other translations

ecumenical ekümenik

an abomination." An abomination. I mean, that's not a very ecumenical statement.

iğrenç" iğrenç. demek istediğm bu çok ekümenik bir ifade değil.

And to strengthen this new Christian tradition Constantine held a famous ecumenical gathering known as the Council of Nicaea.

Ve bu yeni Hristiyan geleneğini güçlendirmek için Constantine İznik Konseyi diye bilinen ünlü bir ekümenik toplantı düzenledi.