English-Turkish translations for edition:

baskı · basım · versiyon · yayın · sürüm · other translations

edition baskı

There were a couple family photos and a first edition Stephen king.

Birkaç aile resmi ve Stephen King'in bir ilk baskısı vardı.

Egyptian Mail, morning edition.

Mısır Postası, sabah baskısı.

I have a first edition.

Bende ilk baskısı var.

Click to see more example sentences
edition basım

That's a Sylar field edition, right?

Bu Sylar fırsat basımı, değil mi?

Hardy, limited edition.

Hardy, sınırlı basım.

Rare printings, signed first editions, things like that.

Koleksiyoncuydu. Nadir basımlar, imzalı ilk baskılar gibi şeyler

Click to see more example sentences
edition versiyon

Is this even the English edition?

Bu İngilizce versiyon mu ki?

That's Hard Edition. That's tabloid TV.

Bu "Zor Versiyon" Televizyon dergisi.

Oh, that's a special edition feel-real dolly.

Oh, bu özel versiyon gerçek-hisset bebeği.

Click to see more example sentences
edition yayın

Hi, this is Alice Pieszecki, and this is a very very special edition of Alice in Lesboland.

ALICE LEZBİYENLER DİYARINDA" Merhaba, ben Alice Pieszecki. Alice Lezbiyenler Diyarında'nın çok çok özel yayını.

It's just a freelance edit job.

Sadece bir serbest yayın işi.

Listen, papers have online editions.

Dinle, gazetelerin internet yayını var.

Click to see more example sentences
edition sürüm

SEL limited edition.

SEL, özel sürüm.