English-Turkish translations for effective:

etkili, etkin · güçlü · gerçek · geçerli · etkileyici · verimli · efektif · maliyetli · tesirli, tesir · other translations

effective etkili, etkin

A little child is even better, but not nearly as effective as the right kind of adult.

Küçük bir çocuk olması daha iyidir, ama bu da, doğru türden bir yetişkin kadar etkili olmaz.

It's not a side effect.

Bir yan etki değil.

This drug is only effective for a few moments.

Bu ilaç sadece bir kaç saniye için etkili olur.

Click to see more example sentences
effective güçlü

Narrator: This cosmic duel produces incredibly powerful physical effects.

Bu kozmik düello inanılmaz güçlü fiziksel etkiler üretiyor.

A much more effective one.

Çok daha etkili bir güç.

Side effects include telekinesis, super strength and cool hair.

Yan etkileri telekenize, süper güç ve havalı saç.

Click to see more example sentences
effective gerçek

But I think a real number might be more effective.

Ama bence gerçek bir rakam daha etkili olur.

You really think that's an effective

Sence bu gerçekten etkili bir

It's the most effective method, really.

Bu gerçekten en etkileyici metod.

Click to see more example sentences
effective geçerli

The cortical inhibitor is suppressing the effect, but it's only a temporary measure.

Beyinsel tutucu etkileri bastırıyor, ama bu sadece geçici bir önlem.

Side effects can be temporary.

Yan etkileri geçici olabilir.

Is the application still in effect?

Bu uygulama hâlâ geçerli mi?

Click to see more example sentences
effective etkileyici

It's the most effective method, really.

Bu gerçekten en etkileyici metod.

Or something to that effect.

Ya da başka bir şey etkiledi.

Which is more effective, Marcus?

Hangisi daha etkileyici Marcus?

Click to see more example sentences
effective verimli

Are you still an effective team?

Hâlâ verimli bir ekip misiniz?

Are you an effective team?

Siz verimli bir ekip misiniz?

We are an effective team.

Biz verimli bir ekibiz.

Click to see more example sentences
effective efektif

It's very effective, Tony.

Bu çok efektif, Tony.

A chlorine-based wash would be quite effective.

Evet. Klor bazlı temizleyiciler oldukça efektif olurdu.

Which test do you find most effective, the TASS or the Wilson-Binet?

Hangi testi en efektif olarak görüyorsunuz? TASS mi? Wilson-Binet mi?

effective maliyetli

Maybe, but it's not cost-effective.

Belki ama uygun maliyetli değil.

Got an LCD read-out, cost-effective

LCD çıktısı var, maliyet etkinliği

effective tesirli, tesir

Only then does this theory of imprint have an effect.

Sadece o zaman, bu etki teorisi tesir eder.