English-Turkish translations for efficient:

etkili, etkin · verimli · verimlilik · becerikli · other translations

efficient etkili, etkin

But that does not mean it wasn't a super efficient system.

Ama bu demek değil ki, çok etkili bir sistem değildi.

Sir, the operation would be quick and efficient.

Efendim, operasyon çabuk ve oldukça etkili olacak.

Not very efficient.

Çok etkili değil.

Click to see more example sentences
efficient verimli

Call me old-fashioned, but that doesn't seem like efficient security.

Bana eski kafalı diyebilirsin, ama bu verimli görünmüyor.

An office that looks efficient is efficient, as Mr. Hart says.

Verimli görünen bir ofis verimlidir, Bay Hart böyle diyor.

A much more efficient writing tool.

Çok daha verimli bir yazım aleti.

Click to see more example sentences
efficient verimlilik

First and foremost, we have Mr. Joseph Meeker of Meeker Efficiency

İlk ve en önemlisi Bay Joseph Meeker. Meeker Verimlilik Danışmanlığı'ndan.

I've been trying to obtain this combustion efficiency for over a month!

Bu elde etmek için çalışıyorum bir ay boyunca yanma verimliliği!

So much for German efficiency.

Alman verimliliği için çok fazla.

Click to see more example sentences
efficient becerikli

You have a very charming and efficient secretary.

Çok çekici ve becerikli bir sekreteriniz var.

She works for us and is efficient.

Bizim için çalışıyor ve çok becerikli.

He says you're very efficient.

Çok becerikli olduğunu söyledi.

Click to see more example sentences