English-Turkish translations for eighth:

sekizinci · other translations

eighth sekizinci

But the fact is, baby, since eighth grade I haven't had an Indian boyfriend.

Ama gerçek şu ki, sekizinci sınıftan beri hiç Hintli bir erkek arkadaşım olmadı.

Eighth Precinct, New York City, calling on the emergency police frequency.

Sekizinci Merkez, New York City. Acil polis frekansından arıyorum.

And on the eighth day, God created this java lava.

Ve sekizinci gün, Tanrı bu "Java Lavı"nı yarattı.

Click to see more example sentences