English-Turkish translations for elasticity:

esneklik., esneklik · elastik · elastiklik · other translations

elasticity esneklik., esneklik

Moya's elastic skin saved us but three hatches have ruptured!

Moya'nın esnek cildi kurtardı bizi. Ama üç kapak yırtıldı!

Fortunately, small boys are extremely springy and elastic.

Neyse ki, ufak çocuklar olağanüstü derecede esnek ve elastik oluyorlar.

That's what I call elasticity.

İşte ben buna esneklik derim.

Click to see more example sentences
elasticity elastik

Elastic collision equations, contact point geometry, and practice.

Elastik çakışma denklemleri, temas noktası geometrisi ve alıştırma.

It's just this elastic thing I have to wear sometimes for lumbar support.

Bu sadece bazen giymek zorunda olduğum elastik bir... .bel desteği.

Fortunately, small boys are extremely springy and elastic.

Neyse ki, ufak çocuklar olağanüstü derecede esnek ve elastik oluyorlar.

Click to see more example sentences
elasticity elastiklik

Hooke's Law of Elasticity?

Hooke'un elastiklik kanununu?