English-Turkish translations for electronics:

elektronik · elektronik bilimi., elektronik bilimi · other translations

electronics

General Bogan has Mr. Knapp of Amalgamated Electronics and Congressman Raskob with him.

General Bogan'ın yanında Amalgated Electronics'ten Bay Knapp ve Kongre Üyesi Raskob var.

Mike and I checked for any abnormal electronic frequencies.

Mike ve ben, her türlü anormal elektriksel frekansları kontrol ettik.

Electron discharge is much lighter, much cheaper, much safer, much faster and less energy consuming.

Elektron boşaltımı, çok daha hafif, ucuz, güvenli hızlı ve düşük enerji tüketimlidir.

Marriage is the union of disparate elements male and female, yin and yang, proton and electron.

Evlilik birliğinin birbirinden farklı öğeleri. Erkek ve kadın, yin ve yang, proton ve elektron.

Dr. simcoe, how many electron volts were generated?

Doktor Simcoe, ne kadar elektronvolt açığa çıktı?

So, in nature, there's a thing called the electron.

Yani, doğada, elektron denilen bir şey daha var.

How many electron volts were generated?

Ne kadar elektronvolt açığa çıktı?

It has only one electron. And only one proton.

Sadece bir elektronu ve sadece bir protonu vardır.

So how many electron volts were generated?

Ne diyorduk? Ne kadar elektronvolt açığa çıktı?

Miss Scarlet is now an electron, okay?

Bayan Scarlet şimdi bir elektron, tamam mı?