English-Turkish translations for element:

element · unsur · öğe · eleman · ateş · parça · toprak · bir parça · other translations

We also found translations for word element in Turkish.

element element

So, you know what? Keep your chromium and magnesium, because I discovered a much more precious element.

Krom da Magnezyum da sizin olsun, çünkü ben çok daha değerli bir element keşfettim.

The four basic elements of life on Earth, nothing else.

Dünyadaki hayatı sağlayan, dört temel element, başka bir şey değil.

No element on earth like that.

Dünya üzerinde öyle bir element yok.

Click to see more example sentences
element unsur

And of course there's always an element of uh danger in that, isn't there?.

Ve tabii bir uh unsuru her zaman var Bakımından tehlike, değil mi?.

Let's just say it involves political and industrial elements.

Diyelim ki, politik ve endüstriyel unsurlar içeriyor.

An element fatal to humans.

İnsanlar için ölümcül bir unsur.

Click to see more example sentences
element öğe

Marriage is the union of disparate elements male and female, yin and yang, proton and electron.

Evlilik birliğinin birbirinden farklı öğeleri. Erkek ve kadın, yin ve yang, proton ve elektron.

A fine, noble strategy, an element of surprise, no doubt.

Güzel, asil bir strateji. Şüphesiz sürpriz öğesi de içeriyor.

A highly unstable radioactive element.

Çok değişken radyoaktif bir öğe.

Click to see more example sentences
element eleman

The new element invented by Brad Syed of Lougle Labs, is tentatively being called nitrotrinadium.

Yeni eleman Brad Syed tarafından icat Lougle Labs, geçici olan nitrotrinadium adı.

A new synthetic element has been developed.

Yeni bir sentetik elemanı olarak geliştirilmiştir.

The universal atmospheric element compensator.

Evrensel atmosferik eleman kompansatörü

Click to see more example sentences
element ateş

You have a Tunisian fire elemental.

Elinizde bir Tunus ateş elemantali var.

element parça

There seems to be an element missing, a converter, transformer

Burada bir parça eksik gibi görünüyor, bir dönüştürücü, transformatör

element toprak

Import tariffs on industrial manufactured goods and export quotas on rare earth elements.

Endüstriyel ithal malların ihracat gümrük tarifeleri ve nadir toprak elementleri ihracat kotaları.

element bir parça

There seems to be an element missing, a converter, transformer

Burada bir parça eksik gibi görünüyor, bir dönüştürücü, transformatör