English-Turkish translations for elevation:

yükseklik · yükseliş · terfi · rakım · yükselme · yükseltme · kaldırma · eğim · other translations

elevation yükseklik

Uh, based on elevation and incline, rock and soil samples you know, science?

Uh, yükseklik ve eğime dayalı taş ve toprak örnekleri bilirsiniz, bilim?

Maybe it's an elevation study?

Belki de bir yükseklik çalışmasıdır?

There's ants even at this elevation.

Bu yükseklikte bile karıncalar vardır.

Click to see more example sentences
elevation yükseliş

Mr. Worf, prepare a full phaser spread, zero elevation.

Bay Worf, tam bir fazer yayılımı hazırla. Yükseliş sıfır.

Filters, filters, the sublime elevation

Filtreler. Filtreler. Ulvi yükseliş

Good jumps, good elevation.

İyi sıçrayışlar, iyi yükseliş.

Click to see more example sentences
elevation terfi

But you regard this elevation as a burden.

Fakat sen bu terfiyi bir yük olarak görüyorsun.

But I'm trying to elevate here.

Ama burada terfi etmeye çabalıyorum.

elevation rakım

Post-traumatic stress, plus the elevation and exhaustion.

Travma sonrası stres, artı rakım ve bitkinlik.

elevation yükselme

His heart rate's finally elevating.

Kalp atış hızı sonunda yükselmeye başladı.

elevation yükseltme

He offered to elevate me.

Beni yükseltmeyi teklif etti.

elevation kaldırma

Pressure and elevation's not working.

Basınç ve yukarı kaldırma işe yaramıyor.

elevation eğim

Uh, based on elevation and incline, rock and soil samples you know, science?

Uh, yükseklik ve eğime dayalı taş ve toprak örnekleri bilirsiniz, bilim?