English-Turkish translations for eliminate:

yok etmek · ortadan kaldırmak · kaldırmak · temizlemek · çıkarmak · elemek · bertaraf etmek · other translations

eliminate yok etmek

Now you are going to help us eliminate them, otherwise

Şimdi onları yok etmek için bize yardım edeceksin yoksa

But find her. Eliminate her.

Ama onu bul ve yok et.

I came to eliminate Captain America.

Kaptan Amerika'yı yok etmeye geldim.

Click to see more example sentences
eliminate ortadan kaldırmak

Mr. Reese have we eliminated the threat?

Bay Reese tehdidi ortadan kaldırdık mı?

That's why he wanted her eliminated.

Bu yüzden onun ortadan kaldırılmasını istedi

Yeon Gi Hoon has been eliminated.

Yeon Gi Hoon ortadan kaldırıldı.

Click to see more example sentences
eliminate kaldırmak

Mr. Reese have we eliminated the threat?

Bay Reese tehdidi ortadan kaldırdık mı?

That's why he wanted her eliminated.

Bu yüzden onun ortadan kaldırılmasını istedi

Yeon Gi Hoon has been eliminated.

Yeon Gi Hoon ortadan kaldırıldı.

Click to see more example sentences
eliminate temizlemek

More of a problem eliminator.

Daha çok problem temizleyici.

Meet the Eliminator.

Temizleyici ile tanışın.

eliminate çıkarmak

Mr. Cole can eliminate her.

Bay Cole onu aradan çıkarabilir.

Eliminate all personal logs.

Tüm şahsi kayıtları çıkar.

eliminate elemek

That eliminates paroxysmal nocturnal hemoglobinuria.

Bu paroksismal noktürnel hemoglobinüri' yi eler.

eliminate bertaraf etmek

And you, General, have eliminated Teddy Sanchez.

Ve siz General, Teddy Sanchez'i bertaraf ettiniz.