English-Turkish translations for elite:

elit · seçkinler, seçkin · elit tabaka · other translations

elite elit

Limitless power, limitless wealth, and solar systems ruled by the elite.

Sınırsız güç, zenginlik ve elit tabaka tarafından yönetilen güneş sistemleri.

Louis, Miami Metro Homicide is an elite crew, okay?

Louis, Miami Cinayet Masası elit bir ekiptir, tamam mı?

So that bright future, that girl who was elite?

Böylece parlak bir gelecek, elit olduğunu kız?

Click to see more example sentences
elite seçkinler, seçkin

We may have elite divisions, Chief Johnson, but we don't have elite problems.

Belki seçkin bölümlerimiz var şef Johnson ama, seçkin sorunlarımız yok.

Another case solved by our nation's most elite task force, Five-O!

Bir başka olay daha ülkemizin en seçkin polis timi Five-O tarafından çözüldü!

Adolf Hitler's elite S.S. troops have invaded Vichy.

Adolf Hitler'in seçkin S.S. Birlikleri Vincy'yi istila etti.

Click to see more example sentences
elite elit tabaka

Limitless power, limitless wealth, and solar systems ruled by the elite.

Sınırsız güç, zenginlik ve elit tabaka tarafından yönetilen güneş sistemleri.

New camp, expert guards, the elite.

Yeni kamp, uzman bekçiler, elit tabaka.

Man, that's elite!

Adam, elit tabakadan!