English-Turkish translations for embalm:

mumyalama · mumyalamak · other translations

embalm mumyalama

Twenty years ago, did you work on an embalming project in the States, for a woman called Haruko Murakami?

Yirmi yıl önce, Amerika'da bir mumyalama projesinde Haruko Murakami adlı bir kadın için çalıştın mı?

You're Drinking embalming fluid.

Sen mumyalama sıvısı içiyorsun.

And to that purpose he began reading everything he could about embalming taxidermy.

ve bu amaçla herşeyi okumaya başladı Mumyalama hakkında ve hayvan doldurma hakkında.

Click to see more example sentences
embalm mumyalamak

It is a mixture used for embalming the kings.

Bu kralları mumyalamak için kullanılan bir karışım.

No autopsy no embalming nobody meddling with his body.

Otopsi yok mumyalamak yok vücuduna burnunu sokan yok.

Embalming is a fine art, Buzz.

Mumyalamak nefis bir sanat, Buzz.