English-Turkish translations for emerge:

çıkmak · ortaya çıkmak · vermek · görünmek · doğmak · su yüzüne çıkmak · gün ışığına çıkmak · other translations

emerge çıkmak

Children, please find the nearest emergency exit and in an orderly manner

Çocuklar, lütfen en yakın acil çıkışı bulun ve düzenli bir şekilde

Now, the apartment has three emergency exits located here, here, and here.

Dairemizde konuşlandırılmış üç acil çıkış bulunmaktadır. Burada, burada ve burada.

Hey, check the emergency exit.

Hey, acil çıkışı kontrol et.

Click to see more example sentences
emerge ortaya çıkmak

You see every morning I would emerge as a squalid beggar and every evening transformed into a gentleman.

Beni her sabah ortaya çıkan bir dilenci olarak gördünüz ve her akşam bir beyefendiye dönüşen biri olarak.

I've never seen anything emerging from these filthy walls.

Bu pis duvarlardan ortaya çıkan hiçbir şey görmedim.

'but pretty soon a leader is going to emerge.

Ancak çok yakında bir lider ortaya çıkacak.

Click to see more example sentences
emerge vermek

He gave me one in case of an emergency.

Bana bir tane vermişti Acil durumlar için.

I've received an emergency call, please let me in.

Acil bir çağrı aldım, lütfen, içeri girmeme izin verin.

Chandler will call in a few minutes with an emergency.

Chandler birkaç dakika sonra acil bir haber verecek.

Click to see more example sentences
emerge görünmek

But my symptoms are pretty good today, so it's "kind of an emergency.

Ama bugün semptomlarım gayet iyi görünüyor, o yüzden "bir tür acil durum.

Looks like a bit of an emergency.

Biraz acil bir durummuş gibi görünüyor.

It seemed like an emergency.

Acil bir durum gibi görünüyordu.

Click to see more example sentences
emerge doğmak

Man, another business opportunity is emerging.

Dostum başka bir fırsatı doğuyor.

A new Europe is emerging.

Yeni bir Avrupa doğuyor.

emerge su yüzüne çıkmak

My inner child is finally emerging.

İçimdeki çocuk sonunda su yüzüne çıkıyor.

emerge gün ışığına çıkmak

And never emerges in the daylight.

Ve asla gün ışığında ortaya çıkmaz.