English-Turkish translations for enemy:

düşman · yağı · rakip · other translations

enemy düşman

But until we do, these people are a part of that system and that makes them our enemy.

Ama bunu yapana kadar, bu insanlar hala bu sistemin bir parçası ve bu yüzden bizim düşmanımız.

No, they're not the enemy.

Hayır, onlar düşman değil.

In many ways, Cameron, he is your enemy. And mine.

Pek çok yönden, Cameron, o senin düşmanın. ve benim de.

Click to see more example sentences
enemy yağı

Keep your friends close, but keep your enemies closer.

Dostlarını yakın tut, ama düşmanlarını daha yakın.

Keep your friends close but your enemies closer.

Arkadaşlarını yakın ama düşmanlarını daha yakın tut.

Keep your friends close, and your enemies closer.

Arkadaşlarını yakın tut, ve düşmanlarını daha yakın.

Click to see more example sentences
enemy rakip

That woman is your rival, and our worst enemy.

Rakibin olan o kadın bizim en büyük düşmanımız.

He have any rivals, enemies?

Bir rakibi veya düşmanı var mıydı?

Lieutenant. Even Ono's political enemies respected him.

Teğmen, Ono'nun siyasi rakipleri bile ona saygı duyardı.

Click to see more example sentences