English-Turkish translations for enforcement:

uygulama · infaz · uygulayıcı · yaptırım · emniyet · other translations

enforcement uygulama

I'm Agent Phil Coulson, with the Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division.

Ajan Phil Coulson, Stratejik Hükümet Müdahale, Uygulama ve Lojistik Departmanı.

But this isn't about foreign policy, it's about law enforcement.

Lakin bu yabancı politika ile ilgili değil bu kanun uygulamaları ile ilgili.

Law enforcement is very dangerous work, isn't it?

Kural uygulama oldukça tehlikeli bir değil mi?

Click to see more example sentences
enforcement infaz

I'm Agent Stark with Immigration and Customs Enforcement.

Ben Göçmenlik ve Gümrük İnfaz'dan Ajan Stark.

As a former law enforcement officer, it

Eski bir yasa infaz memuru olarak, O

Peter Wallace, bail enforcement agents!

Peter Wallace, kefalet infaz memurlari!

Click to see more example sentences
enforcement uygulayıcı

That's for law enforcement agencies only.

Bu sadece yasa uygulayıcı kurumlar için var.

He's a great enforcer.

O harika bir uygulayıcı.

Law enforcement currently on scene.

Yasa uygulayıcı şu anda olay yerinde.

Click to see more example sentences
enforcement yaptırım

This is intelligence, not law enforcement.

Bu şey istihbarat, hukuki yaptırım değil.

For law enforcement.

Hukuki yaptırım için.

Even law enforcement.

Hukuki yaptırım bile.

enforcement emniyet

You already have a job in law enforcement, barry.

Emniyet teşkilatı içinde bir işin zaten var Barry.

Off-duty law enforcement personnel, report for duty immediately.

Görev dışındaki emniyet birimi personeli, derhal görev için rapor verin.

MARYLAND LAW ENFORCEMENT BRlEFlNG

MARYLAND EMNİYET GÜÇLERİ BRİFİNGİ