enquiring

Newsweek, Time, Cosmo National Enquirer, Dolly Parton wants to have my baby.

Newsweek, Time, Cosmo, National Enquirer. Dolly Parton benden çocuk yapmak istiyor.

Send a man to Pompey's I mean, Mark Antony's villa and enquire his whereabouts.

Pompey'in yani, Mark Antony'nin villasına bir adam gönder ve nerede olduğunu soruştur.

Yes, I called to enquire about Miss Earnshaw.

Evet, Bayan Earnshaw hakkında bilgi almak için aramıştım

Mr Chambers is just enquiring after Mr Staunton's will.

Bay Chambers da Bay Staunton'un vasiyetini soruşturuyormuş.

I'm here to enquire about an orphan.

Buraya bir yetim çocuk için geldim.

Agent Hunter is making enquires about a former employee.

Ajan Hunter, eski bir çalışan hakkında soruşturma yapıyor.

Give him an enquiring and discerning heart,

Ona, sorumlu ve anlayışlı bir kalp ver.

The National Enquirer and Star.

The National Enquirer ve Star al.

In the The National Enquirer?

The National Enquirer dergisinde mi?

Naturally, I didn't enquire further because

Doğal olarak, gidip sormadım çünkü