English-Turkish translations for enterprising:

Atılgan · girişken · girişimci · cesur · other translations

enterprising Atılgan

I am Captain Jean-Luc Picard of the Federation Starship USS Enterprise.

Ben Kaptan Jean-Luc Picard Federasyon yıldızgemisi USS Atılgan'ın kaptanı.

USS Enterprise now under command of Captain Jean-Luc Picard.

USS Atılgan, şimdi Kaptan Jean-Luc Picard'ın komutası altında.

Enterprise, we've got a problem.

Atılgan, bir sorunumuz var.

Click to see more example sentences
enterprising girişken

It belongs in the hands of two enterprising treasure hunters: you and me.

O iki girişken hazine avcısının ellerine ait: sen ve ben.

I've heard what an enterprising young man you are.

Ne kadar girişken bir genç adam olduğunu duymuştum.

He's enterprising aggressive outgoing young bold vicious.

O girişken agresif açık yürekli genç cesur ahlaksız.

Click to see more example sentences
enterprising girişimci

An enterprising third party.

Girişimci bir üçüncü şahıs.

She and her husband Felix were honored last nightbyhe Nevada Enterprise Association.

O ve kocası Felix, dün gece Nevada Girişimciler Derneğinden ödül almıştı.

enterprising cesur

He's enterprising aggressive outgoing young bold vicious.

O girişken agresif açık yürekli genç cesur ahlaksız.