English-Turkish translations for episode:

bölüm · nöbet · olay · vaka · bölümlük · other translations

episode bölüm

Yes, but today is the last episode and I want him like it.

Evet ama bugün son bölüm var ve ben onu görmek istiyorum. Lütfen.

Next episode, "Critical Limit Il".

Gelecek Bölüm: "Kritik Sınır II

LEELA: Bender, you said you were in this episode.

Bender, sen de bu bölümde olduğunu söylemiştin.

Click to see more example sentences
episode nöbet

I don't know, some sort of episode or something.

Bilmiyorum, bir çeşit nöbet gibi bir şey.

It's hard to say, he's had a lot of episodes lately.

Zor bir durum, son zamanlarda bir sürü nöbet geçirdi.

Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes.

Mitokondriyal ensefalomiyopati, laktik asidoz, nöbet benzeri epizodlar.

Click to see more example sentences
episode olay

Have you ever had an episode like this before, Mimi?

Daha önce hiç böyle bir olay yaşadın Mimi?

It was scary and gross, yes, but not a major episode.

Çok korkutucu ve iğrençti ama büyük bir olay değildi.

It could be a psychotic episode.

Bu psikotik bir olay olabilir.

Click to see more example sentences
episode vaka

This is a psychotic episode.

Bu psikolojik bir vaka.

So, Henry These episodes are becoming more frequent?

Peki Henry bu vakalar daha sık tekrarlanmaya başladı?

When did these episodes start?

Bu vakalar ne zaman başladı?

Click to see more example sentences
episode bölümlük

It's a cultural treasure in eight episodes, and only Arne has seen it.

Bu sekiz bölümlük bir kültürel hazine ve sadece Arne seyretmiş.