English-Turkish translations for equivalent:

eşdeğer · denklik · karşılık · eşdeğer olarak · other translations

equivalent eşdeğer

You know, he's not exactly Ryan Gosling, but I'm not exactly whatever the female equivalent of Ryan Gosling is.

Tam olarak bir Ryan Gosling değil, ama bende tam olarak, ona eşdeğer kadın hangisiyse o değilim.

So when this prison wins a GTVS, which is the equivalent of your BAFTA, then we can talk.

Yani ne zaman bu hapishane GTVS'yi kazanır ki bu BAFTA'ya eşdeğer, o zaman konuşuruz.

And if this room isn't free, I'll find an equivalent

Eğer bu oda boş olmazsa eşdeğer bir oda bulurum.

Click to see more example sentences
equivalent denklik

They're sending us a mathematical message and requesting language equivalence.

Bize matematiksel mesaj gönderiyorlar ve bir dil denkliği talep ediyorlar.

Equivalence mastered, nine, palonic square equivalence interval, nine

Denklem olgunlaştı, dokuz, palonik karesi denklik aralığı, dokuz

Sung-bin took an equivalency test.

Sung-bin denklik sınavına girdi.

Click to see more example sentences
equivalent karşılık

He knows that every Hebrew letter has its numeric equivalent.

Biliyordur ki her İbranice harfin bir sayısal karşılığı vardır.

The anicent Celts' equivalent of Halloween.

Cadılar Bayramı'nın antik Keltler'deki karşılığı.

equivalent eşdeğer olarak

You know, he's not exactly Ryan Gosling, but I'm not exactly whatever the female equivalent of Ryan Gosling is.

Tam olarak bir Ryan Gosling değil, ama bende tam olarak, ona eşdeğer kadın hangisiyse o değilim.

And if this room isn't free, I'll find an equivalent

Eğer bu oda boş olmazsa eşdeğer bir oda bulurum.