eradicated

lf it's a Cylon virus, it is extremely difficult to eradicate.

Eğer bir Cylon virüsüyse yok etmek son derece zor olacaktır.

Nature creates the instruments to eradicate deadly disease.

Doğa da, ölümcül hastalığı yok etmek için enstrümanlar yaratır.

Behold the Mobile Omnidirectional Neutralization and Termination Eradicator.

Gezici "Çok Yönlü Etkisizleştirme ve Sonlandırmalı Yok Edici"ye bakın.

Emotions eradicated conversion complete.

Duygular silindi, dönüşüm tamamlandı.

All organisms and manmade objects have been eradicated.

Tüm organizmalar ve insan yapımı nesneler yokedildi.

This way we can eradicate Gundappa and his gang.

Bu şekilde, Gundappa ve çetesini yok edebiliriz.

And so your next big move is to eradicate your Board?

Yani bir sonraki büyük hamlen kurulu yok etmek mi?

Electricity, water, eradicate poverty..

Elektrik, su, yoksulluğu kaldırmak

Eradicated tumours, for Chrissakes!

Tümörleri defettiler, Tanrı aşkına!

Instead, the Sebacean race will be eradicated

Bunun yerine, Sebasyalı ırkı yok edilecek