English-Turkish translations for erupt:

patlamak · patlak vermek · other translations

erupt patlamak

It's a solar eruption.

O bir güneş patlaması.

Four years ago, a volcano erupted in Colombia.

Dört yıI önce Kolombiya'da bir volkan patladı.

Nathan's a phantom, and you're about to erupt.

Nathan bir hayalet ve sen de patlamak üzeresin.

It's a Palean eruption.

Bu bir Palean patlaması.

He will come like an erupting volcano.

O patlayan bir volkan gibi gelecek.

A Palean eruption!

Bir Palean patlaması.

What time does Vesuvius erupt?

Vezüv ne zaman patlayacak?

Hermiod says the volcano's about to erupt.

Hermiod yanardağın patlamak üzere olduğunu söylüyor.

It's you.erupting like a volcano.

Bu sensin. Patlayan volkan gibisin.

MT MlHARAYAMA ERUPTS

Miharayama Dağı Patladı