English-Turkish translations for escort:

eşlik · eskort · eşlik etmek, eşlik etme · koruma · refakatçi · refakat · muhafız · korumak · other translations

escort eşlik

Antonio and Nick, escort these gentlemen to the front gate and you wait for the sheriff.

Antonio ve Nick, bu beylere ön kapıya kadar eşlik edin ve şerifi bekleyin.

Police arranged the extra flight to escort Park to Seoul immediately.

Polis, Park'a Seul'a kadar eşlik etmek için hemen bir ekstra uçuş düzenledi.

Mr. Murray, the ladies will escort you to surgery.

Bay Murray, ameliyathaneye kadar bayanlar size eşlik edecek.

Click to see more example sentences
escort eskort

Maybe offer you an escort for a few miles, but, hey, it's none of my business.

Belki, size birkaç mil için bir eskort sunabilirim. ama, hey, bu beni ilgilendirmez.

Today, he comes home with a woman, possibly an escort.

Bugün eve bir kadınla geldi, muhtemelen bir eskort.

Lieutenant Melanie Ballard second officer, first squad of escort police.

Teğmen Melanie Ballard. Eskort Polis Birliği'nin ikinci subayı.

Click to see more example sentences
escort eşlik etmek, eşlik etme

Paquito, take five men and escort Marisol to the small house and stay there till I return.

Paquito, yanına beş adam al ve küçük eve kadar Marisol'a eşlik et. Ben gelene kadar orada kal.

Who wants to escort him in?

Ona kim eşlik etmek ister?

Please allow me to escort you.

Lütfen size eşlik etmeme izin verin.

Click to see more example sentences
escort koruma

Thanks for the police escort. But we don't need protection.

Polis eskortu için teşekkürler. ama bizim korumaya ihtiyacımız yok.

Escort them back to the royal apartments and keep them there, under guard.

Onlara kraliyet dairelerine kadar eşlik edin ve orada koruma altında tutun.

An escort service.

Bir koruma servisi

Click to see more example sentences
escort refakatçi

Maybe she found a new escort.

Belki yeni bir refakatçi buldu.

Prisoner and escort about turn!

Mahkum ve refakatçi geriye, dön!

Prisoner and escort, quick march!

Mahkum ve refakatçi, ileri marş!

Click to see more example sentences
escort refakat

Hurry and escort you mom out.

Acele et ve annene refakat et.

Coroner's requesting a police escort for Detective Fowler's body.

Sorgu yargıcı, Dedektif Fowler'ın cesedi için polis refakati istiyor.

The guard escorting them is a bounty hunter!

Onlara refakat eden muhafız bir ödül avcısı!

Click to see more example sentences
escort muhafız

Sir, prisoner and escort, left turn.

Efendim. Tutuklu ve muhafız, sola dön.

The three guards escorting Jackson were found dead at the scene.

Jackson'a eşlik eden üç muhafız olay yerinde ölü bulundu.

The guard escorting them is a bounty hunter!

Onlara refakat eden muhafız bir ödül avcısı!

Click to see more example sentences
escort korumak

So much for the Jedi escort.

Jedi koruması için çok fazla.

The police escort.

Ne? Polis koruması.

Miss Finneran's escort while she's here in Los Angeles.

Bayan Finneran'ın Los Angeles'ta eskort koruması var.