English-Turkish translations for establishment:

kurum · · müessese · tesis · düzen · kuruluş · firma · birlik · other translations

establishment kurum

This is a professional establishment.

Burası profesyonel bir kurum.

She was a disgrace to this establishment!

Bu kurum için bir utanç kaynağıydı!

This is no respectable establishment.

Bu hiç saygın bir kurum değil.

Click to see more example sentences
establishment

This money helps me establish my new business.

Bu para bana yeni işimi kurmamda yardımcı olacak.

The Pope has established a new inquisition to persecute the Cathars.

Papa Katharlara işkence etmek için yeni bir engizisyon oluşturmuş.

This is Ben Diamond's establishment.

Burası Ben Diamond'ın yeri.

Click to see more example sentences
establishment müessese

For a small establishment, you have an excellent list.

Küçük bir müessese olmasına rağmen mükemmel bir listen var.

Look, I run a nice establishment here.

Bak, burada iyi bir müessese işletiyorum.

But none as fine as this establishment, boy.

Ama hiçbiri bu müessese kadar güzel değil oğlum.

Click to see more example sentences
establishment tesis

Perhaps it could establish a communications link with Voyager's main computer.

Belki de Voyager'ın ana bilgisayarı ile bir bağlantı tesis edebilir.

What kind of communication can we establish?

Ne tür bir iletişim tesis edebiliriz?

Establish a search pattern, Mr. Paris.

Bir arama örneği tesis edin, Bay Paris.

establishment düzen

He is trying to re-establish law and order.

O kanun ve düzeni yeniden kurmaya çalışıyor.

Establish some order among the volunteers.

Gönüllüler arasında bir düzen kuralım.

The establishment resists, but a genuine counter-culture is growing.

Kurulu düzen dirense de gerçek bir karşı kültür filizleniyordu.

establishment kuruluş

An excellent establishment.

Mükemmel bir kuruluş.

Leading bookbinders a reputable, long-established concern.

Önde gelen ciltçiler saygın, köklü bir kuruluş.

You talking about a secret-password type of establishment?

Bir tür gizli şifreli kuruluştan bahsediyorsun?

establishment firma

Union of European companies, the American establishment, and Russia.

Avrupa Birliği şirketleri, Amerikan firmaları ve Rusya.

establishment birlik

Union of European companies, the American establishment, and Russia.

Avrupa Birliği şirketleri, Amerikan firmaları ve Rusya.