English-Turkish translations for estate:

mülk · gayrimenkul · miras · arazi · emlâk · malikâne · mal · varlık · konak · other translations

estate mülk

With a worthless estate, there's nothing to fight for.

Değersiz bir mülk için, kavga etmeye değer hiç bir şey yok.

I own an estate there.

Ben orada bir mülk sahibi.

I am Lady Ludlow's estate manager.

Ben Leydi Ludlow'un mülk yöneticisiyim.

Click to see more example sentences
estate gayrimenkul

Yeah, but you've got children and you're a successful real estate developer.

Evet ama çocuklarınız var ve sen başarılı bir gayrimenkul yatırımcısısın.

Maybe do some real estate shopping

Belki de biraz gayrimenkul almalıyız

Mr. Van der Veer's real estate project.

Bay Van Der Veer'in gayrimenkul projesi.

Click to see more example sentences
estate miras

Did Uncle Clive leave a big estate?

Clive dayın büyük bir miras bırakmış?

Arlo's estate's been settled. His credit cards are canceled.

Arlo'nun mirası devredilmiş ve kredi kartları iptal edilmiş.

Uncle Dean settled the estate.

Dean Amca miras bırakmış.

Click to see more example sentences
estate arazi

If we sell, we move to a smaller house and a more modest estate.

Eğer evi satarsak, daha küçük bir eve ve daha mütevazı bir araziye taşınırız.

Nice little estate three miles east.

Üç mil doğuda hoş küçük bir arazi.

Looks like a large estate.

Büyük bir araziye benziyor.

Click to see more example sentences
estate emlâk

I'm a real estate agent.

Ben gerçek bir emlâk ajanıyım.

Maybe I'll sell real estate.

Belki de gerçekten emlâk satarım.

Marcus Gerber, reaI estate guy.

Marcus Gerber, emlâk acentesi.

estate malikâne

His private estate.

Onun özel malikânesi.

Koremura is now at Horikawa's estate.

Koremura, şu anda Horikawa'nın malikânesinde.

estate mal

Tomorrow, Sotheby's begins previewing their impressive estate.

Sotheby's etkileyici mallarını yarın sergilemeye başlıyor.

estates in Tusculum.

Tusculum'da malları olan.

estate varlık

Real estate, inventories and other assets.

Gayrimenkul, envanterler ve başka varlıklar.

estate konak

The Windfield Estate, tonight.

Windfield Konağı, bu gece.