English-Turkish translations for ethereal:

ruhani · other translations

ethereal ruhani

Finally, as in all good tales, Larry is saved by the love of an ethereal young woman.

Sonunda, bütün iyi hikâyeler de olduğu gibi, Larry ruhani bir genç kadının aşkı tarafından kurtarılıyor.

Some physical, some ethereal but ultimately an illusion.

Biraz fiziksel, biraz ruhani ama sonuçta bir illüzyon.

Lily says the first to make ethereal music were Debussy and Eric Satie.

Lily, bu tür ruhani müziği ilk yapan kişilerin Debussy ve Eric Satie olduğunu söylüyor.

Click to see more example sentences