English-Turkish translations for ethic:

etik · ahlâk · ahlâki · other translations

ethic etik

Good? Data, isn't good and bad, right and wrong a function of your ethical program?

Data, iyi ve kötü, doğru ve yanlış senin etik programının bir parçası değil mi?

Yes, unfortunately, this isn't about the ethical rules.

Evet ama ne yazık ki, konu etik kurallar değil.

An ethics investigation, not a grand jury proceeding.

Bir etik soruşturması, büyük jüri yargılaması değil.

Click to see more example sentences
ethic ahlâk

This is a serious ethical breach.

Bu ciddi bir ahlâk kuralı ihlalidir.

That kind of life is happy and simultaneously an ethical life.

Bu tür bir yaşam mutlu ve aynı zamanda ahlâkî yaşamdır.

That's more important than stuffy bourgeois ethics.

Bu, kapitalist ahlâk düzeninden daha önemli.

Click to see more example sentences
ethic ahlâki

It's not ethical!

Bu ahlâki değil!

Aesthetic and ethical irregularities.

Estetik ve ahlâki çarpıklıklarımızı.

Father this crown symbolized ethics

Baba. Bu taç ahlâki değerleri simgeliyordu.