English-Turkish translations for ethyl:

etil · other translations

ethyl etil

If you're not into this ethyl stuff, then why did you "like" lacy's post?

Eğer bu Etil şeyleriyle ilgilenmiyorsan o zaman neden Lacy'nin gönderisini "beğendin"?

Spectrometer says traces of ethyl alcohol and methanol.

Spektrometre etil alkol ve metanol izleri olduğunu gösteriyor.

Ethyl Methane Sulfonate is an alkylating agent and a potent mutagen.

Etil Metan Sülfonat alkil oluºturan bir etmen ve güç bir dönüºtürücüdür.

Click to see more example sentences