English-Turkish translations for eulogy:

methiye · kaside., kaside · other translations

eulogy methiye

I'll write her a great eulogy.

Ona harika bir methiye yazarım.

That sounds like a eulogy, sweetheart.

Bu biraz methiye gibi oldu hayatım.

eulogy kaside., kaside

I've written eulogies.

Bir kaside yazdım.