eurydice

Eurydice dies, and Orpheus misses her so much that he travels to Hades to retrieve her and

Eurydice öldüğünde Orpheus onu o kadar özler ki onu geri almak için Hades'e gider.

Orpheus and Eurydice.

Orpheus ve Eurydice.

Uh,lot and his wife, perseus and medusa, orpheus and eurydice

Lot ve karısı, Perseus ve Medusa, Orpheus ve Eurydice.

Good night, Eurydice

İyi geceler Eurydice

Because everybody knows that Orpheus loves Eurydice

Çünkü herkes Orfeo'nun Eurydice'i sevdiğini bilir.

Orpheus, is Eurydice here?

Orfeo, Eurydice burada mı?

Your name is Eurydice, right?

Adınız Eurydice'di, değil mi?

Forgive me, Eurydice

Affet beni Eurydice.

Orpheus loves you, Eurydice.

Orpheus seni seviyor, Eurydice.

Is it Eurydice you wish to find, or Death?

Bulmak istediğin Eurydice mi yoksa Ölüm mü?