English-Turkish translations for evaluate:

değerlendirme., değerlendirme · değerlendirmek · ölçmek · değer biçmek · araştırmak · other translations

evaluate değerlendirme., değerlendirme

Psychological evaluation: alcohol and substance addiction indicated.

Psikolojik değerlendirme, alkol ve madde bağımlılığı belirtti.

Is this a psychiatric evaluation?

Bu psikolojik bir değerlendirme mi?

Dr. Walsh sent me down for a final evaluation.

Dr. Walsh beni son değerlendirme için gönderdi.

Click to see more example sentences
evaluate değerlendirmek

So we've got to evaluate a prestige publisher in Istanbul for a conglomerate.

bir holding için İstanbul'da biz bir prestij yayıncı değerlendirmek için var ettik.

Bryan, Jules and Donnie would be there to evaluate the paranormal aspects..

Bryan, Jules ve Donnie paranormal yönlerini değerlendirmek için orada olacaklar..

Hoffman already sent me her evaluation.

Hoffman bana onun değerlendirmesini yolladı.

Click to see more example sentences
evaluate ölçmek

No, it's a subjective evaluation based on quantifiable psychological markers, okay?

Hayır. Ölçülebilir psikolojik işaretlere dayalı sübjektif bir değerlendirme, tamam mı?

I just evaluated and I'm going.

Ben ölçüp biçtim ve gidiyorum.

evaluate değer biçmek

I'm evaluating staff, that's hard.

Eşyalarıma değer biçiyorum, bu zor.

Oh-hh evaluate your risk tolerance. Really diversify.

OH-HH senin riske dayanma oranına değer biçmek.

evaluate araştırmak

It's called the Professional Performance Evaluation Process, or colloquially the P-PEP.

Profesyonel Performans Değerlendirme Süreci deniyor, ve öğretmenlerin kendi arasında P-PDS.