English-Turkish translations for evaluation:

değerlendirme · ölçüm · other translations

evaluation değerlendirme

Psychological evaluation: alcohol and substance addiction indicated.

Psikolojik değerlendirme, alkol ve madde bağımlılığı belirtti.

Is this a psychiatric evaluation?

Bu psikolojik bir değerlendirme mi?

Dr. Walsh sent me down for a final evaluation.

Dr. Walsh beni son değerlendirme için gönderdi.

Click to see more example sentences
evaluation ölçüm

Atlantic Undersea Test and Evaluation Center.

Atlantik Denizaltı Araştırma ve Ölçüm Merkezi.

Okay, assfaces, drug evaluation time.

Pekâlâ tipsizler, uyuşturucu ölçüm zamanı!