English-Turkish translations for exclaim:

bağırmak · other translations

exclaim bağırmak

Morten exclaimed, "Special effects!

Morten, "Special Effects" diye bağırdı.