English-Turkish translations for exodus:

göç · other translations

exodus göç

You find anything else from the exodus ship wreckage?

Göç Gemisi enkazından başka bir şey buldun mu?

Inside that vault is a digital file named "Exodus.

Kasanın içinde de "Göç" adında dijital bir dosya var.

Hal, how goes the exodus?

Hal, toplu göç nasıl gidiyor?

Click to see more example sentences