English-Turkish translations for exodus:

göç · other translations

exodus göç

You find anything else from the exodus ship wreckage?

Göç Gemisi enkazından başka bir şey buldun mu?

Inside that vault is a digital file named "Exodus.

Kasanın içinde de "Göç" adında dijital bir dosya var.

Hal, how goes the exodus?

Hal, toplu göç nasıl gidiyor?

The Exodus Charter is clear.

Göç Nizamname'si gayet açık.

The Exodus ship?

Göç gemisi mi?

The exodus continues.

Göç devam ediyor.

January saw a great, terrifying exodus of the Masuren.

Ocak ayında Mazurya büyük, korkunç bir göç yaşadı.