English-Turkish translations for expectancy:

beklenti · bekleme · umut · other translations

expectancy beklenti

Look, Jules, I know that you have very definite expectations for this weekend.

Bak Jules bu hafta sonu için kesin bir beklentilerin olduğunu biliyorum.

Lower tracks have lower expectations, and often worse teachers.

Düşük alanların düşük beklentileri var ve sıklıkla kötü öğretmenleri.

She's a woman of expectations.

Beklentileri olan bir kadın.

Click to see more example sentences
expectancy bekleme

But don't expect to work for me again.

ama bir daha benim için çalışmayı bekleme.

You can't expect too much.

Çok fazla şey bekleme.

Don't expect too much.

Çok fazla bir şey bekleme.

Click to see more example sentences
expectancy umut

This isn't about their expectations or hopes or doubts.

Bu onların umutları veya beklentileri veya şüpheleri değil.

But I think David Copperfield or Great Expectations is much richer.

Ama bence David Copperfield veya Büyük Umutlar çok daha zengindir.

Why do people have such high expectations?

Niye insanlar bu kadar yüksek umutlar bekliyor?

Click to see more example sentences