English-Turkish translations for expenditure:

harcama., harcama · masraf · other translations

expenditure harcama., harcama

It'll track your priorities, expenditures, your health, calendar.

Bu öncelikler, harcamaları, takip edeceğiz sağlık, takvim.

So all the expenditure

Demek bütün bu harcamalar

expenditure masraf

No, just the audit you know, tax forms, acquisition indebtedness, capital expenditure.

Hayır, sadece denetim. Bilirsin, vergi formları, kazanç vergileri, sermaye masrafları.