English-Turkish translations for expound:

anlatmak · other translations

expound anlatmak

He'd usually expound on something.

Genelde anlatacak birşeyleri olurdu.