English-Turkish translations for express:

ifade etmek · ekspres · göstermek · hızlı · anlatmak · tam · özel · belirtmek · ekspres tren · ekspres olarak · dile getirmek · other translations

express ifade etmek

My English ability is not so very good... .so it is difficult to me to express everything properly.

İngilizcem çok iyi değil. Bu yüzden her şeyi doğru dürüst ifade etmek bana zor geliyor.

Yeah, and I don't need a puppet to express myself.

Evet, kendimi ifade etmek için kuklaya ihtiyacım yok.

This is your opportunity to really express yourself.

Bu kendinizi ifade etmeniz için bir fırsat.

Click to see more example sentences
express ekspres

I was wondering if maybe it's possible to have an Express bonus this week.

Merak ediyordum da, belki bu hafta ekspres bonus almak mümkün olabilir.

Red Rooster Express Suite, and everyone's invited.

Kırmızı Tavuk Ekspres süiti ve herkes davetli.

This is a high-speed express elevator.

Bu bir yüksek hızlı ekspres asansör.

Click to see more example sentences
express göstermek

Quentin's micro-expressions indicate that he was under great duress.

Quentin'in mikro ifadeleri büyük bir baskı altında olduğunu gösteriyor.

Ed is finally expressing some vulnerability.

Ed, sonunda biraz hassasiyet gösteriyor.

Now your micro expressions are telegraphing discomfort.

Şu an mikro ifadelerin gerildiğini gösteriyor.

Click to see more example sentences
express hızlı

This is a high-speed express elevator.

Bu bir yüksek hızlı ekspres asansör.

Only mail and fast express.

Sadece posta ve hızlı ulak.

Super express, please

Süper hızlı, lütfen.

Click to see more example sentences
express anlatmak

I can't express how happy I am to see you Mohan.

Seni gördüğüm için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam, Mohan.

Bolkonsky. Bolkonsky, what does this letter express?

Bolkonski. Bolkonski, bu mektup ne anlatıyor?

Express yourself, Bob.

Anlat kendini, Bob.

Click to see more example sentences
express tam

How exactly does a secret admirer express his admiration?

Bir gizli hayran, tam olarak nasıl ifade eder hayranlığını?

You have seven different facial expressions.

Senin tam yedi ayrı yüz ifaden var.

That's what we call a macro-expression.

Bu, tam da bizim makro-ifade dediğimiz şey.

express özel

Father, an express palanquin has just arrived from Edo.

Baba, az önce Edo'dan özel bir tahtırevan geldi.

Special treatment for the Express?

Express için özel haber mi?

An express palanquin?

Özel bir tahtırevan mı?

express belirtmek

But Ann expressed a liking.

Ama Ann hoşlandığını belirtti.

Janine expressed interest.

Janine ilgilendiğini belirtti.

express ekspres tren

It's an express.

Bu ekspres tren.

Argon City express Now entering Bismuth station.

Argon Şehri ekspres treni şimdi Bismuth istasyonuna giriyor.

express ekspres olarak

I was wondering if maybe it's possible to have an Express bonus this week.

Merak ediyordum da, belki bu hafta ekspres bonus almak mümkün olabilir.

I thought this was Panda Express.

Bunun Panda Ekspres olduğunu sandım.

express dile getirmek

Otherwise, Aaron Sorkin has expressed interest in working with Atticus.

Aksi hâlde Aaron Sorkin Atticus ile çalışmayı dile getirdi.