eyes

Just close your eyes and hold my hand, I'll show you something wonderful

Sadece gözlerini kapat ve elimi tut, sana harika bir şey göstereceğim.

A long, long time ago in a land far, far away, there lived a warrior warrior with empty eyes.

Çok çok uzun zaman önce, çok çok uzak bir ülkede bir savaşçı, boş gözlü bir savaşçı yaşardı.

Close your eyes, take a deep breath, and think about a special place.

Gözlerini kapat, derin bir nefes al. Ve özel bir yer düşün.

Just keep your eyes open and be careful, okay?

Gözlerini açık tut ve dikkatli ol, tamam mı?

Does that make her a good woman or a bad woman in your eyes?

Bu onu sizin gözünüzde iyi bir kadın yoksa kötü bir kadın yapar?

Look into his eyes those big, pretty eyes and tell me yes or no.

Onun gözlerine bak Büyük, güzel gözlerine ve söyle bana evet mi? hayır mı?

Please close your eyes and take a deep breath.

Lütfen gözlerini kapat ve derin bir nefes al.

Do me a favor and close your eyes.

Bana bir iyilik yap ve gözlerini kapat.

Then close your eyes and think of something nice.

O zaman gözlerini kapa ve güzel şeyler düşün.

Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela, Eric Cantona and Old Blue Eyes himself, Mr Frank Sinatra.

Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela, Eric Cantona ve Yaşlı Mavi Göz, Bay Frank Sinatra.